2007-2011 Kredi Çekenler Ne Yapacak ?

Rekabet Kurumunun 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında kredi ve kredi kartı veren 12 bankayı inceleme sonucunda, bu bankaların aralarında anlaşma yaparak aralarında kartel kurdukları Ve halkın kredi çekme ve kredi kartı işlemlerinde fazla faiz ve fazla ücret aldığı tespit edilmiştir. Buna istinaden de Bankaya yüklü miktarda ceza kesildiği bildirmiştir. Soruşturma kapsamında bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüsün mevduat kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında olmaktadır. 4054 Sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eden bir uzlaşma gerçekleştirdikleri ve bu nedenle Kanun’un 16. maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca idari para cezası ile cezalandırılmaları gerektiği sonucuna ulaşıldığı belirtilmiştir.

4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası Bu Kanunun 4 ile 6 ve 7 nci maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verilir hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri kanaatine varılan bankalar hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında idari para cezası uygulanması takdir edilecek idari para cezasının ise Kanun’un 16. maddesi ile mezkur maddenin son fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan Ceza Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmesi gerekecektir. Bankalar Rekabet Kurumu Tarafından Kesilen Cezanın İptali İstemiyle dava açmaları sonucu temyiz aşamasında Danıştayın kararı ile Bankaların davasını reddettiği bildirilmiştir.

Bu itibarla davacının belirtilen rekabete aykırı davranışlarıyla Kanun’un 4 üncü maddesini ihlal ettiği anlaşıldığından 2011 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin takdiren % 1’i oranında olmak üzere davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilmektedir. Davanın reddi yolundaki temyize konu Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yer almaktadır. Sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından dolayı temyiz istemi yerinde görülmeyerek Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine ve Kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine ve bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirilmiştir. Tüketicilerin başvurularını görevsizlik nedeniyle reddeden tüketici mahkemelerinin bu tutumuna Yargıtay dur ifadesinde bulunmuştur.

Tüketiciler Yargıtay’ın bu kararına göre tüketici mahkemelerine Belirsiz Alacak Davası açarak haklarını arayabilmeleri söz konusu olmaktadır. Yıllık bir zaman aşımı süresi içersinde dava açarak haklarını aramaları söz konusudur. Eğer tüketicinin kredi çektiği banka zayıf durumda ise tüketici kartel oluşumu içinde yer alan diğer 12 bankaya 16.12.2015 tarihi başlangıç tarihi alınarak 2 yıllık süre içerisinde haksız fiilden dolayı dava açabileceği de belirtilmiştir. Avukatlara ekstra para vermemeniz için şu gibi durumları gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Yazımız ekinde de dava dilekçesini paylaşacakları da bildirilmiştir.

Dava Tüketici Mahkemelerine açılabileceği bilgisi alınmıştır. Dava 16.12.2015 tarihinden itibaren 10 Yıllık bir zaman içerisinde açılması gerektiğini bu sürenin sonrasına hak kaybına uğrayacakları belirtilmiştir. Bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla tüketici davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açabilmektedirler. Tüketici Mahkemesine dava açacağımız için her türlü harçtan muaf olduğunuzu belirtmek isteriz. Ancak Posta giderleri ve diğer iş ve işlemler için 110 liraya kadar bir ücret yatırmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.